Straż Pożarna Nowy Sącz

Historia

Zainteresowanie działalnością Grup Poszukiwawczo Ratowniczych było wynikiem udziału polskich strażaków w roku 1993 w międzynarodowych ćwiczeniach grup ratowniczych w Austrii zorganizowanych pod patronatem ONZ. W ćwiczeniach tych udział brały Grupy Poszukiwawczo Ratownicze, których celem jest niesienie pomocy poszkodowanym podczas katastrof budowlanych. W funkcjonowaniu tych ekip główną rolę odgrywają psy ratownicze. W tym czasie Państwowa Straż Pożarna nie dysponowała specjalistycznymi sekcjami poszukiwawczo-ratowniczymi, które dysponowałyby właśnie wyszkolonymi psami ratowniczymi.

W związku z powyższym w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu pojawiła się inicjatywa szkolenia psów w kierunku wykorzystania ich do działań podczas katastrof budowlanych. Pierwsze kroki w szkoleniu psów rozpoczęto poprzez współpracę z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, które zajmowało się szkoleniem psów lawinowych. Na wstępie szkolenia rozpoczął Mirosław Pulit wraz ze swoim owczarkiem niemieckim "JAK".

Powiększ...


W styczniu 1994 roku z inicjatywy dowódcy JRG PSP w Nowym Sączu, Macieja Haloty oraz działaczy samorządowych Urzędu Gminy Chełmiec została powołana Sekcja Ratowniczych Psów Poszukiwawczych przy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Niskowa. Sekcji takiej nie można było wówczas powołać w PSP, ze względu na brak uwarunkowań prawnych. Nie przewidywano w przepisach związanych z działalnością PSP, możliwości wykorzystania zwierząt do działań ratowniczych. W ramach tej sekcji działali zarówno strażacy JRG Nowy Sącz jak i strażacy ochotnicy. Ekipa dysponowała na początku 6 psami (były to głównie owczarki niemieckie, owczarek szkocki colie oraz sznaucer). Szkolenia psów prowadzono pod kierunkiem tresera Związku Kynologicznego, a zarazem członka OSP Niskowa, Krzysztofa Szymańskiego, który w późniejszym czasie został również przewodnikiem i opiekunem psa rasy golden retriever.

Powiększ...


W lipcu 1994r. JRG PSP w Nowym Sączu rozpoczęła współpracę z Grupą Ratownictwa Specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Sopocie, jedyną w Polsce działającą w tym czasie organizacją szkolącą ratownicze psy poszukiwawcze do pracy na gruzach.

W kwietniu 1995r. dzięki inicjatywie Komendy Głównej PSP w Warszawie rozpoczyna się bardzo owocna współpraca z Federalną Służbą Ratownictwa Technicznego Niemiec (THW), która funkcjonuje efektywnie do dnia dzisiejszego.

Powiększ...


Rok 1996 charakteryzował się przyspieszeniem rozwoju grupy, między innymi dzięki pomocy finansowej ze strony Komendy Głównej PSP oraz Urzędu Gminy w Chełmcu rozpoczęto budowę poligonu - gruzowiska do ćwiczeń.

Powiększ...


Wraz z nowelizacją ustawy o PSP w 1997, zaistniała możliwość powołania Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej w strukturach JRG. Komendant Główny wydał zarządzenie, w którym zostały szczegółowo określone zasady wykorzystania psów ratowniczych w Państwowej Straży Pożarnej. Następnie w 1998 roku Komendant Główny podpisał Wytyczne Organizacji GPR w PSP. Przepis ten stał się podstawą do powoływania, wyposażania i działania GPR.

Na podstawie tego przepisu 15 lipca 1998 roku Komendant Wojewódzki PSP w Nowym Sączu oficjalnie powołał w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 2 PSP Grupę Poszukiwawczo Ratowniczą.

Powiększ...


W tym okresie GPR posiadało do dyspozycji pięć psów gotowych do podjęcia działań. Umiejętności przewodników i psów zweryfikowano organizując egzamin I stopnia, zgodnie z przepisami Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie psy zdały egzamin bez najmniejszego problemu.

Od roku 1997 GPR Nowy Sącz funkcjonowała w oparciu o Jednostkę Ratowniczo Gaśniczą nr 2 w Nowym Sączu. Jednostka ta została między innymi powołana w celu stworzenia właściwych warunków i odpowiedniego zaplecza do funkcjonowania i szkolenia GPR.

W 1998 roku została rozpoczęta współpraca GPR Nowy Sącz z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Polegała ona na możliwości wykorzystania psów ratowniczych do poszukiwań górników podczas zawałów w Kopalniach Węgla Kamiennego. W ramach ćwiczeń przewodnicy wraz z psami przechodzą szkolenia w sztolniach i wyrobiskach kopalnianych na różnych poziomach głębokości.

 

Powiększ...
Powiększ...


Po oficjalnym powołaniu, GPR JRG nr 2 PSP Nowy Sącz została zgłoszona przez KG PSP do Biura Koordynacji Spraw Humanitarnych ONZ, jako specjalistyczna ekipa ratownicza mogąca podjąć działania na terenach objętych klęską żywiołową i dzięki temu została włączona jako ekipa ratownicza do systemu INSARAG - tj. Grupy Doradczej ds. Działań Poszukiwawczo Ratowniczych ONZ.

 

Powiększ...
Sekcja przewodników psów  z lekarzem MGPR


GPR Nowy Sącz weszła ponadto w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego jako grupa specjalistyczna "Nowy Sącz-2". W związku z powstaniem Działu ds. Szkolenia Grup Poszukiwawczo Ratowniczych, a następnie Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu, GPR Nowy Sącz została zreorganizowana.

 

Powiększ...
Sekcja techniczna MGPR


W dniu 9 lipca 2002 r., na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie powołano Małopolską Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą Państwowej Straży Pożarnej. Jej skład tworzą ratownicy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 KM PSP w Nowym Sączu oraz Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie, z siedzibą w Nowym Sączu.

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 24/25 listopada  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:3

miejscowe zagrożenia:2
alarmy fałszywe:2

Razem:7

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej