Straż Pożarna Nowy Sącz

Historia

Lata 1945-1992

W latach 1945 – 1962 w Nowym Sączu funkcjonowały zarówno Zawodowa Straż Pożarna, jak również Komenda Powiatowa Straży Pożarnych. Po wyzwoleniu Zawodową Strażą Pożarną kierował kpt.poż. Piotr Ciesielczyk.

Wkrótce jednak (w 1945 roku) wskutek denuncjacji został zesłany na 10 miesięcy do Związku Radzieckiego. Po powrocie jeszcze 1946 roku wkutek wycieńczenia szybko umiera. Jego następcą został por.poż. Józef Rojek, który pełnił funkcję Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu do września 1962 roku. Zawodowa Straż Pożarna realizowała zadania o charakterze ratowniczym.

 

Powiększ...
por. Rojek Józef - Komendant Zawodowej Straży Pożarnej
w Nowym Sączu w latach 1945-1962 (pierwszy z lewej)


Komenda Powiatowa Straży Pożarnych realizowała zadania związane z organizacją ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, w szczególności nadzór nad jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych w Nowym Sączu w latach 1945-1962 był por. Stanisław Rechowicz.

 

Powiększ...
Stanisław Rechowicz - Komendant Powiatowy Straży
Pożarnych w Nowym Sączu w latach 1945-1962 (w środku)

 

Powiększ...
Zawodowa Straż Pożarna – 1955 rok


W roku 1962 miało miejsce wdrożenie tzw. „eksperymentu sądeckiego”. W jego wyniku została zlikwidowana Zawodowa Straż Pożarna a w jej miejsce powołana Komenda Straży Pożarnych dla Powiatu i Miasta, na Komendanta której został powołany mjr.poż. Stanisław Rechowicz. Wraz z wdrożeniem eksperymentu Komendant dotychczas samodzielnej Zawodowej Straży Pożarnej – kpt. Rojek, przeszedł z dniem 1 października 1962 roku na stanowisko Komendanta Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej w Sądeckich Zakładach Elektrod Węglowych „SZEW”.

W tych latach na terenie miasta funkcjonowały również zakładowe zawodowe straże pożarne, przyporządkowane operacyjnie Komendzie Zawodowej Straży Pożarnej, a z chwilą powstania w 1975 roku, Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych - realizując działania ratownicze na terenie własnego zakładu i miasta.

Strażami tymi były :
1. ZZSP Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego „ZNTK”,
2. ZZSP Sądeckich Zakładów Elektrod Węglowych „SZEW”,
3. ZZSP Sądeckich Zakładów Naprawy Autobusów „SZNA” (później – „SZNS”).

 

 Powiększ...
Zakładowa Zawodowa Straż Pożarna ZNTK – 1968


Funkcję Komendanta Straży Pożarnych dla Powiatu i Miasta Nowego Sącza mjr poż. Stanisław Rechowicz pełnił do dnia 30 czerwca 1970 roku. Z dniem 1 lipca 1970 Komendantem Straży Pożarnych dla Powiatu i Miasta Nowego Sącza powołany został kpt. poż. Józef Strojny. Funkcję tę pełnił do czerwca 1975 roku, kiedy to w wyniku reformy administracyjnej kraju został powołany Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnych w Nowym Sączu w powstałym województwie nowosądeckim.

Powiększ...
mjr. poż. Józef Strojny – Komendant Wojewódzki
Straży Pożarnych w Nowym Sączu


W wyniku reformy administracyjnej kraju powstało województwo nowosądeckie, jako jedno z 49 województw. W miejsce Komendy Straży Pożarnych dla Powiatu i Miasta powstała Komenda Rejonowa Straży Pożarnych z Zawodową Strażą Pożarną w Nowym Sączu. W okresie od 1 czerwca – 30 listopada 1975 roku pełniącym obowiązki p.o.Komendanta Zawodowej Straży Pożarnych w Nowym Sączu był por. poż. Zbigniew Raczek.

Powiększ...
Od lewej : ppor.poż. Bienias Antoni, mjr poż Strojny Józef , por. poż. Raczek Zbigniew


Komendantem powstałej w wyniku reformy Komendy Rejonowej Straży Pożarnych został powołany z dniem 1 grudnia 1975 roku por.poż. Antoni Bienias. Funkcję tę pełnił między innymi w 1992 roku, kiedy to została powołana formacja Państwowej Straży Pożarnej, a w jej ramach – Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Nowym Sączu.

Powiększ...
kpt.poż. Antoni Bienias


Kilkadziesiąt lat jakie dzieli zakończenie II wojny światowej od powołania Państwowej Straży Pożarnej to okres trudny dla zawodowej straży pożarnej w Nowym Sączu. Zawodowa Straż Pożarna funkcjonowała w starych, ciasnych i nieodpowiadających wymogom czasów obiektach, które tylko nieznacznie rozbudowano.

Dopiero w latach 80 tych z inicjatywy Komendanta kpt. poż. Bieniasa udało się wdrożyć program rozbudowy i modernizacji bazy lokalowej. Odbywało się to w trudnych warunkach, stąd zadanie musiało być etapowane, a prace trwały od 1980 do 1986 roku.

W wyniku podjętego wyzwania, pomimo piętrzących się utrudnień, udało się zrealizować następujące zadania :

  • rozbudowa i remont części koszarowej strażnicy ZSP (1980-1982),
  • rozbudowa budynku dla Komendy Straży Pożarnej, budowa sali gimnastycznej (1983-1985),
  • zakończenie budowy wspinalni (1986),
  • remont placu koszarowego (1987).


Dorobek „sądeckiej zawodówki” podsumowany został w 1992 roku. Dnia 9 maja podczas uroczystości na Rynku, jednostka otrzymała sztandar, nadany „jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej dla Polskiej Rzeczypospolitej” przez ministra spraw wewnętrznych, a ufundowany przez społeczeństwo miasta Nowego Sącza. Uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru odbyła się w ramach obchodów jubileuszu 700 - lecia lokacji miasta Nowego Sącza.

 

Powiększ...
sztandar ZSP Nowy Sącz


Uroczystość odbyła się w dniu 9 maja na płycie Rynku Głównego przed Ratuszem Miejskim. Wręczenia sztandaru dokonał Komendant Główny Straży Pożarnych płk. poż. Feliks Dela, a sztandar odebrał Komendant Rejonowy Straży Pożarnych mjr Antoni Bienias.

W dniu 24 sierpnia 1991 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz o Państwowej Straży Pożarnej. Ustawy te umożliwiły wdrożenie przełomowych przeobrażeń w organizacji ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w kraju. Powstała Państwowa Straż Pożarna – jako formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi nadzwyczajnym i m miejscowymi zagrożeniami. Z tą chwilą rozpoczęła się w oparciu o Państwową Straż Pożarną i jednostki ochrony przeciwpożarowej budowa nowoczesnego systemu ratowniczo-gaśniczego, stanowiącego integralną część systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

dalej »

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 6/7 sierpnia  2020 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:0

miejscowe zagrożenia:10
alarmy fałszywe:2

Razem:12

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Służba Cywilna
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej