Historia

Lata 1999 - 2007

W związku uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej ustaw wprowadzających z dniem 1 stycznia 1999 roku reformę administracyjną kraju, między innymi nastąpiło zmniejszenie liczby województw z 49 do 16 oraz powołanie administracji samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego. W wyniku zmian rozwiązaniu uległo województwo nowosądeckie, a jego cały obszar wszedł w skład województwa małopolskiego.

Wdrożona reforma spowodowała znaczące zmiany w funkcjonowaniu struktur Państwowej Straży Pożarnej. I tak w wyniku reformy:

  • zniesiona została Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnych w Nowym Sączu,
  • Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przekształcona została w Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.


W myśl postanowień przepisów wdrażających reformę administracyjną, w przejściowym okresie wdrażania reformy tj. od 1 stycznia do najpóźniej 30 czerwca 1999 roku, obowiązki Komendanta Miejskiego PSP pełnić miał dotychczasowy Komendant Rejonowy zniesionej KR PSP.

Z dniem 21 maja 1999 roku na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu powołany został st.kpt.mgr inż. Janusz Basiaga, a Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu powołany został z dniem 1 lipca 1999 roku - st.kpt.mgr inż. Piotr Konar.

 

Powiększ...
bryg. Janusz Basiaga – Komendant Miejski PSP


Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, zaliczona została do komend powiatowych kategorii II. Służbę pełniło 175 funkcjonariuszy, przy czym stan zatrudnienia w poszczególnych JRG wynosił: JRG nr 1 (65), JRG Nr 2 (42) JRG Krynica (42).

Okres czasu po 1 stycznia 1999 roku to czas funkcjonowania struktur PSP w ramach tzw. administracji zespolonej, w ścisłej współpracy z samorządami powiatowymi Miasta Nowego Sącza (miasto na prawach powiatu) i powiatu nowosądeckiego. To czas dalszego doskonalenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w oparciu o PSP i jednostki ochotniczych straży pożarnych, których do roku 2007 włączono do KSRG w liczbie 27.

Prawdziwym sprawdzianem przygotowania systemu ratowniczego do działań była katastrofalna powódź jaka dotknęła Sądecczyznę w lipcu 2001 roku. Zmagania ratownicze związane w pierwszej fazie z ratowaniem ludzkiego życia i mienia, a następnie z likwidacją i usuwaniem skutków powodzi prowadzone były od 23 lipca do ostatnich dni sierpnia.

 

Powiększ...
powódź – lipiec 2001


Funkcjonująca w ramach Komendy Miejskiej PSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza dzięki bardzo dobremu wyszkoleniu strażaków-ratowników, wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, inicjatywie i zaangażowaniu dowódców i ratowników wielokrotnie kierowana była do udziału w akcjach humanitarnych i ratowniczych poza granicami kraju.

Do najważniejszych akcji w których uczestniczyli strażacy GPR zaliczyć należy :

  • akcję pomocy humanitarnej dla uchodźców albańskich z Kosowa realizowaną w okresie 29 kwietnia –16 sierpnia 1999 r. wspólnie z Polską Misją Medyczną,
  • akcję ratowniczą po trzęsieniu ziemi w Turcji w miejscowości Cinarcik prowadzoną w dniach 18-27 sierpnia 1999 roku,
  • akcję ratowniczą po trzęsieniu ziemi miejscowości Duzce w Turcji prowadzoną w dniach 13 -16 listopada 1999 roku,
  • pomoc humanitarna udzielaną z Polską Misją Medyczną w styczniu 2001 roku po trzęsieniu ziemi w Indiach.


Stosownie do zachodzących zmian organizacyjnych w PSP GPR Nowy Sącz została zreorganizowana. Z dniem 9 lipca 2002 roku GPR Nowy Sącz została przeformowana w Małopolską Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą (MGPR) Państwowej Straży Pożarnej. Jej skład tworzą ratownicy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 KM PSP w Nowym Sączu oraz Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie.

MGPR uczestniczyła w ostatnim czasie w następujących akcjach:

  • akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Iranie mieście Bam w dniach 27.12.2003-2.01.2004 roku,
  • akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Pakistanie mieście Balakot w dniach 11-18 października 2005 roku,
  • w dniach 28 stycznia -15 lutego 2006 roku strażacy MGPR uczestniczyli w akcji ratowniczej po zawaleniu hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie,
  • w czerwcu (1-14) 2006 roku strażacy MGPR wspólnie z Polską Misją Medyczną udzielali pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Indonezji (m. Bayat).

 

Powiększ...
akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Pakistanie


Powiększ...
akcja poszukiwawczo-ratownicza po katastrofie Hali MTK w Chorzowie


Lata 1999 – 2007 to również czas intensywnych starań i działań zmierzających do poprawy i unowocześnienia stanu bazy sprzętowej i lokalowej służącej strażakom Komendy Miejsiej PSP w Nowym Sączu.

W wyniku tych działań dzięki pozyskaniu wsparcia wielu urzędów i instytucji (KG PSP, KW PSP, samorządy powiatowe i gminne, WFOŚiGW) oraz sponsorów, zakupiono na wyposażenie jednostek ratowniczo-gaśniczych nowoczesne samochody ratowniczo-gaśnicze specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

 

Powiększ...
przekazanie sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych KM PSP- styczeń 2007


Znaczące efekty uzyskano również w dziedzinie poprawy bazy lokalowej. W latach 2001-2003 w ramach inwestycji wieloletniej finansowanej z budżetu państwa w miejscu starego obiektu wybudowano nowoczesną strażnicę dla JRG w Krynicy Zdroju.

 

Powiększ...
budynek nowej strażnicy JRG Krynica


W roku 2003 rozpoczęto starania o uruchomienie budowy nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP z siedzibą JRG PSP Nr 1. W wyniku czteroletnich starań w miesiącu październiku 2007 podpisana została umowa na wybudowanie nowego obiektu strażnicy.

 

Powiększ...
Powiększ...
wizualizacja obiektu nowe strażnicy

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 21/22 stycznia 2017 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:2

miejscowe zagrożenia:7
alarmy fałszywe:0
Razem:9

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej