Historia

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. 

W związku uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej ustaw wprowadzających z dniem 1 stycznia 1999 roku reformę administracyjną kraju, między innymi nastąpiło zmniejszenie liczby województw z 49 do 16 oraz powołanie administracji samorządowej szczebla powiatowego i wojewódzkiego. W wyniku zmian rozwiązaniu uległo województwo nowosądeckie, a jego cały obszar wszedł w skład województwa małopolskiego.

Wdrożona reforma spowodowała znaczące zmiany w funkcjonowaniu struktur Państwowej Straży Pożarnej. I tak w wyniku reformy:

  • zniesiona została Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnych w Nowym Sączu,
  • Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu przekształcona została w Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.


W myśl postanowień przepisów wdrażających reformę administracyjną, w przejściowym okresie wdrażania reformy tj. od 1 stycznia do najpóźniej 30 czerwca 1999 roku, obowiązki Komendanta Miejskiego PSP pełnić miał dotychczasowy Komendant Rejonowy zniesionej KR PSP.

Z dniem 21 maja 1999 roku na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu powołany został st.kpt.mgr inż. Janusz Basiaga, a Zastępcą Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu powołany został z dniem 1 lipca 1999 roku - st.kpt.mgr inż. Piotr Konar.

 

Powiększ...
st. bryg. Janusz Basiaga – Komendant Miejski PSP (1999 -2017)


Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, zaliczona została do komend powiatowych kategorii II. Służbę pełniło 175 funkcjonariuszy, przy czym stan zatrudnienia w poszczególnych JRG wynosił: JRG nr 1 (65), JRG Nr 2 (42) JRG Krynica (42).

Okres czasu po 1 stycznia 1999 roku to czas funkcjonowania struktur PSP w ramach tzw. administracji zespolonej, w ścisłej współpracy z samorządami powiatowymi Miasta Nowego Sącza (miasto na prawach powiatu) i powiatu nowosądeckiego. To czas dalszego doskonalenia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w oparciu o PSP i jednostki ochotniczych straży pożarnych, których do roku 2007 włączono do KSRG w liczbie 27.

Prawdziwym sprawdzianem przygotowania systemu ratowniczego do działań była katastrofalna powódź jaka dotknęła Sądecczyznę w lipcu 2001 roku. Zmagania ratownicze związane w pierwszej fazie z ratowaniem ludzkiego życia i mienia, a następnie z likwidacją i usuwaniem skutków powodzi prowadzone były od 23 lipca do ostatnich dni sierpnia.

                                       ulice Nowego Sącz podczas powodzi 2001                  umacnianie obwałowań rzeki Kamienica                                 


Funkcjonująca w ramach Komendy Miejskiej PSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza dzięki bardzo dobremu wyszkoleniu strażaków-ratowników, wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, inicjatywie i zaangażowaniu dowódców i ratowników wielokrotnie kierowana była do udziału w akcjach humanitarnych i ratowniczych poza granicami kraju.

Do pierwszych wyjazdów strażaków sadeckiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej z pomocą międzynarodową należały :

  • akcja pomocy humanitarnej dla uchodźców albańskich z Kosowa realizowana w okresie 29 kwietnia –16 sierpnia 1999 r. wspólnie z Polską Misją Medyczną,
  • akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Turcji w miejscowości Cinarcik prowadzona w dniach 18-27 sierpnia 1999 roku,
  • akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi miejscowości Duzce w Turcji prowadzona w dniach 13 -16 listopada 1999 roku,
  • pomoc humanitarna udzielana w styczniu 2001 roku po trzęsieniu ziemi w Indiach, zorganizowana wspólnie z Polską Misją Medyczną .

Stosownie do zachodzących zmian organizacyjnych w PSP GPR Nowy Sącz została zreorganizowana. Z dniem 9 lipca 2002 roku GPR Nowy Sącz została przeformowana w Małopolską Grupę Poszukiwawczo - Ratowniczą (MGPR) Państwowej Straży Pożarnej. Jej skład tworzyli strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 KM PSP w Nowym Sączu oraz z Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie (z siedzibą w Nowym Sączu).

W kolejnych latach (2003-2016) sądeccy strażacy z grupy poszukiwawczo-ratowniczej uczestniczyli w licznych akcjach ratowniczych, humanitarnych i poszukiwawczych organizowanych po trzęsieniach ziemi lub katastrofach budowlanych - zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Do najtrudniejszych z nich należały : 

- pomoc ratownicza po trzęsieniu ziemi w Iranie (miasto Bam), udzielana w dniach od 27 grudnia 2003 roku do 2 stycznia 2004 roku,

- akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Pakistanie (m. Balakot) prowadzona w dniach 11-18 października 2005 roku,

- działania poszukiwawczo-ratownicze po katastrofie budowlanej (zawalenie się dachu pod naporem śniegu) hali wystawowej Międzynarodowych Targów Katowickich w Chorzowie, która miała miejsce w dniu 28 stycznia 2006 roku,

- akcja pomocy ratowniczej i humanitarnej udzielana ofiarom trzęsienia ziemi w Indonezji (m. Bayat) wspólnie z Polską Misją Medyczną,

- akcja ratownicza na Haiti prowadzona w dniach 15-24 stycznia 2010 roku po katastrofalnym trzęsieniu ziemi jakie nawiedziło tę karaibską wyspę,

- akcja poszukiwawczo-ratownicza po wybuchu gazu w kamienicy przy ul. Sokolskiej w Katowicach, w której zginęła trzyosobowa rodzina,

- działania ratownicze i humanitarne po trzęsieniu ziemi w Nepalu, prowadzone w dniach od     26 kwietnia do 9 maja 2014 roku w dzielnicach Katmandu, a także górskich miejscowościach   w rejonie Gorkha, w ramach  polskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR Poland.

Powiększ...
akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Pakistanie


Powiększ...
akcja poszukiwawczo-ratownicza po katastrofie Hali MTK w Chorzowie

 

Trudna i odpowiedzialna służba pełniona przez strażaków Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu była doceniana przez władze służbowe i samorządowe, jak również społeczność lokalną, której służyli strażacy. Wyrazem tego były przyznawane liczne wyróżnienia oraz ufundowany i przekazany sztandar.   

Podczas Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 28 czerwca 2007 r. Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Nowego Sącza została wyróżniona Tarczą Herbową "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza". 

Uchwałą Nr XLVI/496/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku Rada Miasta Nowego Sącza przyznała Tarczą Herbową "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" - Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Wyróżnienie to zostało oficjalne przekazane  na ręce Komendanta Miejskiego PSP - w dniu 31 maja 2009 roku - podczas uroczystości Jubileuszu 135-lecia powołania Sądeckiej Zawodowej Straży Pożarnej.

W dniu 31 maja 2009 roku miała miejsce uroczystość przekazania  sztandarów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu oraz  Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowym Sączu. Okazją były obchody Jubileuszu 135-lecia powołania Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w Bazylice Kolegiackiej w Nowym Sączu.  Dalsza część miała miejsce na sądeckim rynku.  Sztandary  w asyście kapelanów  straży pożarnej poświęcił  ks. biskup Władysław Bobowski .  W imieniu fundatorów sztandary przekazali do wręczenia : sztandar Komendzie Miejskiej PSP – Prezydent Miasta Nowego Sącza Pan Ryszard Nowak;  sztandar Oddziałowi Powiatowemu ZOSP RP – Starosta Powiatu Nowosądeckiego Pan Jan Golonka.

                        

 

                                      

Ufundowane i przekazane sztandary zostały następnie udekorowane „Złotymi Znakami Związku”  przez senatora RP gen. bryg. w st. spocz. Zbigniewa Meresa  - Viceprezesa  Zarządu Głównego ZOSP RP.

 

Lata 1999-2016 to czas dużych zmian w zakresie wyposażenia Komendy Miejskiej PSP a przede wszystkim jednostek ratowniczo-gaśniczych w samochody oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy wykorzystywany na potrzeby działań ratowniczych. W okresie tym dokonano wymiany i unowocześnienia taboru samochodów i sprzętu, stosownie do wyzwań stawianych przed Państwową Strażą Pożarną. Okazało się to możliwe dzięki środkom finansowym  pozyskiwanym umiejętnie z różnych źródeł (Komenda Główna PSP, Małopolska Komenda Wojewódzka PSP, środki unijne, dotacje celowe funduszy ochrony środowiska, środki z odpisów firm ubezpieczeniowych). W procesie unowocześniania zaplecza sprzętowego dużego wsparcia udzielały Komendzie Miejskiej samorządy miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, a także  samorządy gminne. Zakup wielu jednostek sprzętowych  sfinansowany został  z darowizn pozyskanych przez kierownictwo Komendy Miejskiej PSP.  W latach 1999 - 2016 zakupiono lub pozyskano na wyposażenie KM PSP ogółem 35 pojazdów pożarniczych, w tym : 14 samochodów ratowniczo-gaśniczych, 8 samochodów do ratownictwa specjalistycznego, 3 samochody wysokościowe (SH-40, SH-24D, SD-37), 8 samochodów operacyjnych/rozpoznawczo-ratowniczych, a także 6 pojazdow pomocniczych. Łączna warość pozyskanych pojazdów przekroczyła kwotę 16 milionów złotych.

 

Powiększ...
przekazanie sprzętu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych KM PSP- styczeń 2007


z

      Nowoczesny samochód z drabiną mechaniczną SD 37 pozyskany w 2009 r (wartośc 2 090 000 zł)


                                     

                             przekazanie pojazdów dla JRG PSP podczas narady rocznej - styczeń 2011


Wraz z reformą administracji powiatowej i powołaniem w 1999 roku Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu rozpoczęto także wielokierunkowe działania zmierzające do  unowocześnienia bazy lokalowej, w której pełnili służbę strażacy. Użytkowane strażnice jednostek ratowniczo-gaśniczych były w bardzo złym stanie technicznym. Mocno wyeksploatowane budynki nie odpowiadały wymaganiom współczesnej, rozwijającej się służby (rażąco mała powierzchnia zaplecza garażowego, ciasne bramy wyjazdowe, itp.), a przede wszystkim niespełniały wielu przepisów BHP (brak ześlizgów, brak wentylacji i oddymiania garaży, niewłaściwe warunki sanitarne, itp.). W najgorszym stanie znajdowały się obiekty strażnic Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju, a w następnej kolejności JRG PSP Nr 1 w Nowym Sączu - zlokalizowana przy tzw. "Maślanym Rynku".

 

    

       budynek główny strażnicy JRG Kynica                   wolnostojący garaż  w JRG Krynica         

 

W latach 2001-2003 w ramach inwestycji wieloletniej finansowanej z budżetu państwa w miejscu starego obiektu wybudowano nowoczesną strażnicę dla JRG w Krynicy Zdroju. Nowa strażnica została wzniesiona na działce na której funkcjonował stary obiekt. Na czas trwania inwestycji krynicccy strażacy zostali dyslokowani do wynajętych obiektów zastępczych. Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 2001 roku  a oficjalne przekazanie do użytkowania miało miejce 20 września 2003 roku. W krótkim czasie powstał nowoczesny i funkcjonalny, trzykondygnacyjny obiekt o regionalnej bryle. W kubaturze 7130 m3 oraz na powierzchni   394mznalazły miejsce : zaplecze garażowe z 6 boksami i myjnią, część koszarowa z punktem alarmowym, sale                     szkoleniowe  oraz zaplecze socjalne. Koszt inwestycji zamknął się kwotą  niespełna 4,5 mln złotych.

 

Powiększ...
budynek nowej strażnicy JRG Krynica

 

W roku 2002 rozpoczęto starania o uruchomienie budowy nowej strażnicy, która mieściłaby siedzibę Komendy  Miejskiej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 1. Uzyskanie wskazania lokalizacyjnego, pozyskanie niezbędnych gruntów pod budowę, przygotowanie pełnej dokumentacji budowlano-wykonawczej i pozwoleń, a przede wszystkim wpisanie zadania do planu inwestycji wojewody małopolskiego zajęło cztery lata.  W roku 2003 opracowano koncepcję funkcjonalno-przestrzenną strażnicy

Powiększ...
Powiększ...
wizualizacja obiektu nowe strażnicy

 

W latach 2003-2004 prowadzono działania związane z pozyskaniem nieruchomości. Działki     (o łącznej powierzchni 1,2 ha) przekazały w formie darowizny miasto Nowy Sącz oraz powiat nowosądecki. W roku 2005 została sporządzona  pełna dokumentacja techniczna strażnicy oraz uzyskano pozwolenie na jej budowę.  W roku  2007 w drodze przetargu wyłoniono generalnego wykonawcę  budowy.  Dzięki deklaracji samorządów miasta Nowego Sącz oraz powiatu nowosądeckiego o wsparciu finansowym przedsięwzięcia kwotą 4 milionów złotych, w październiku 2007 podpisana została umowa na wykonawstwo strażnicy. W dniu 31 marca 2008 roku na placu budowy, z udziałem wielu licznych gości odbyła się uroczystość  wmurowania aktu erekcyjnego.

                            

  wmurowania aktu erekcyjnego dokonuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Antoni Podolski

 

W związku zaistniałymi w okresie realizacji inwestycji problemami finansowymi budżetu państwa, zaplanowany czas budowy strażnicy wydłużył się. Ostatecznie zakończenie prac budowlanych nastąpiło w grudniu 2012 roku. Rok 2013 strażacy Komendy Miejskiej i JRG PSP Nr 1 w Nowym Sączu przywitali w nowej strażnicy przy ul. Witosa 69.

 

                          nowa strażnica Komendy Miejskiej i JRG Nr 1 Nowy Sącz - maj 2013

Powierzchnia użytkowa strażnicy wynosi ok. 4 700 m2   a kubatura ok. 20 700 m3.  Na parterze znajduj się zaplecze garażowo-techniczne  obiektu liczące m. in : 18 stanowisk garażowych dla wozów bojowych, myjnię, pomieszczenie z kanałem, liczne magazyny, zaplecze serwisowe obsługi sprzętu tecznicznego (w tym stację ODO).  Na wyższych kondygnacjach znajdują się koszary dla załogi JRG, zaplecze szkoleniowe, sala gimnastyczna, stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP oraz część administracyjna Komendy. 

Oficjalne przekazanie strażnicy do użytku miało miejsce w dniu 14 maja 2013 roku i połączone było ze zorganizowanymi w Nowym Sączu  Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka.

 

           

                                            

W uroczystości udział wzięli liczni goście, a przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali : Komendant Główny PSP gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Mróz, wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak, Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, wicestarosta nowosądecki Mieczysław Kiełbasa, Komendant Miejski PSP st. bryg, Janusz Basiaga i przedstawiciel wykonawcy Pan Tomasz Ćwikowski.

 

 

 
Numery alarmowe Straży Pożarnej
z ostatniej chwili
Ostatniej doby tj. 15/16 czerwca  2019 r. na terenie działania KM PSP zanotowano:
pożary:4

miejscowe zagrożenia:4
alarmy fałszywe:1

Razem:9

więcej informacji
Biuletyn Informacji Publicznej
Bezpieczny Dom - Ognik
Projektowanie stron www Nowy Sącz Adres e-mail Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej